سرور ماینکرفت مجهز به آنتی دیداس

پلن ۱ (MCSV-1)
 • دلخواه مود
 • دلخواه نسخه سرور
 • ۱۰ ظرفیت بازیکن
 • ۴ گیگ رم سرور
 • ۲ هسته پردازنده سرور
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • پنل مدیریت سرور
 • بهینه گر سرور
 • دسترسی به فایل های سرور
 • ۹۹% آپتایم
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
پلن ۲ (MCSV-2)
 • دلخواه مود
 • دلخواه نسخه سرور
 • ۲۰ ظرفیت بازیکن
 • ۶ گیگ رم سرور
 • ۳ هسته پردازنده سرور
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • پنل مدیریت سرور
 • بهینه گر سرور
 • دسترسی به فایل های سرور
 • ۹۹% آپتایم
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
پلن ۳ (MCSV-3)
 • دلخواه مود
 • دلخواه نسخه سرور
 • ۳۵ ظرفیت بازیکن
 • ۸ گیگ رم سرور
 • ۴ هسته پردازنده سرور
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • پنل مدیریت سرور
 • بهینه گر سرور
 • دسترسی به فایل های سرور
 • ۹۹% آپتایم
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
پلن ۴ (MCSV-4)
 • دلخواه مود
 • دلخواه نسخه سرور
 • ۱۰۰ ظرفیت بازیکن
 • ۱۶ گیگ رم سرور
 • ۶ هسته پردازنده سرور
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • پنل مدیریت سرور
 • بهینه گر سرور
 • دسترسی به فایل های سرور
 • ۹۹% آپتایم
 • پارس آنلاین دیتاسنتر