سرور Match کانتر 1.6

سرور 18 نفره Match 0 موجود است
 • 18 نفر ظرفیت
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت ادمینی
 • نامحدود ترافیک
 • 99% آپتایم
 • منو آنبن sXe
 • آنتی کرش
 • مپ های مخصوص سرور Match
 • آنتی دیداس
 • فست دانلود
 • پلاگین های امنیتی قوی
 • پنل مدیریت تحت سرور
 • کد نویسی اختصاصی
 • دارای منوی اختصاصی ادمین /m
 • دارای کامند های مخصوص مچ مود
 • نمایش در لیست وضعیت سرور ها
 • پلاگین اتومیکس و اتو ریستارت (ویژه هلیکس)
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
سرور 20 نفره Match 0 موجود است
 • 20 نفر ظرفیت
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت ادمینی
 • نامحدود ترافیک
 • 99% آپتایم
 • منو آنبن sXe
 • آنتی کرش
 • مپ های مخصوص سرور Match
 • آنتی دیداس
 • فست دانلود
 • پلاگین های امنیتی قوی
 • پنل مدیریت تحت سرور
 • کد نویسی اختصاصی
 • دارای منوی اختصاصی ادمین /m
 • دارای کامند های مخصوص مچ مود
 • نمایش در لیست وضعیت سرور ها
 • پلاگین اتومیکس و اتو ریستارت (ویژه هلیکس)
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
سرور 22 نفره Match 0 موجود است
 • 22 نفر ظرفیت
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت ادمینی
 • نامحدود ترافیک
 • 99% آپتایم
 • منو آنبن sXe
 • آنتی کرش
 • مپ های مخصوص سرور Match
 • آنتی دیداس
 • فست دانلود
 • پلاگین های امنیتی قوی
 • پنل مدیریت تحت سرور
 • کد نویسی اختصاصی
 • دارای منوی اختصاصی ادمین /m
 • دارای کامند های مخصوص مچ مود
 • نمایش در لیست وضعیت سرور ها
 • پلاگین اتومیکس و اتو ریستارت (ویژه هلیکس)
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
سرور 24 نفره Match 0 موجود است
 • 24 نفر ظرفیت
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت ادمینی
 • نامحدود ترافیک
 • 99% آپتایم
 • منو آنبن sXe
 • آنتی کرش
 • مپ های مخصوص سرور Match
 • آنتی دیداس
 • فست دانلود
 • پلاگین های امنیتی قوی
 • پنل مدیریت تحت سرور
 • کد نویسی اختصاصی
 • دارای منوی اختصاصی ادمین /m
 • دارای کامند های مخصوص مچ مود
 • نمایش در لیست وضعیت سرور ها
 • پلاگین اتومیکس و اتو ریستارت (ویژه هلیکس)
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
سرور 26 نفره Match 0 موجود است
 • 26 نفر ظرفیت
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت ادمینی
 • نامحدود ترافیک
 • 99% آپتایم
 • منو آنبن sXe
 • آنتی کرش
 • مپ های مخصوص سرور Match
 • آنتی دیداس
 • فست دانلود
 • پلاگین های امنیتی قوی
 • پنل مدیریت تحت سرور
 • کد نویسی اختصاصی
 • دارای منوی اختصاصی ادمین /m
 • دارای کامند های مخصوص مچ مود
 • نمایش در لیست وضعیت سرور ها
 • پلاگین اتومیکس و اتو ریستارت (ویژه هلیکس)
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
سرور 28 نفره Match 0 موجود است
 • 28 نفر ظرفیت
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت ادمینی
 • نامحدود ترافیک
 • 99% آپتایم
 • منو آنبن sXe
 • آنتی کرش
 • مپ های مخصوص سرور Match
 • آنتی دیداس
 • فست دانلود
 • پلاگین های امنیتی قوی
 • پنل مدیریت تحت سرور
 • کد نویسی اختصاصی
 • دارای منوی اختصاصی ادمین /m
 • دارای کامند های مخصوص مچ مود
 • نمایش در لیست وضعیت سرور ها
 • پلاگین اتومیکس و اتو ریستارت (ویژه هلیکس)
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
سرور 30 نفره Match 0 موجود است
 • 30 نفر ظرفیت
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت ادمینی
 • نامحدود ترافیک
 • 99% آپتایم
 • منو آنبن sXe
 • آنتی کرش
 • مپ های مخصوص سرور Match
 • آنتی دیداس
 • فست دانلود
 • پلاگین های امنیتی قوی
 • پنل مدیریت تحت سرور
 • کد نویسی اختصاصی
 • دارای منوی اختصاصی ادمین /m
 • دارای کامند های مخصوص مچ مود
 • نمایش در لیست وضعیت سرور ها
 • پلاگین اتومیکس و اتو ریستارت (ویژه هلیکس)
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
سرور 32 نفره Match 0 موجود است
 • 32 نفر ظرفیت
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت ادمینی
 • نامحدود ترافیک
 • 99% آپتایم
 • منو آنبن sXe
 • آنتی کرش
 • مپ های مخصوص سرور Match
 • آنتی دیداس
 • فست دانلود
 • پلاگین های امنیتی قوی
 • پنل مدیریت تحت سرور
 • کد نویسی اختصاصی
 • دارای منوی اختصاصی ادمین /m
 • دارای کامند های مخصوص مچ مود
 • نمایش در لیست وضعیت سرور ها
 • پلاگین اتومیکس و اتو ریستارت (ویژه هلیکس)
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر