نمایندگی سرور تیم اسپیک با آنتی دیداس سخت افزاری

ضمانت برگشت وجه تا 24 ساعت در صورت نا رضایتی

نمایندگی تیم اسپیک پلن 1 (TS-Reseller-1)
 • 1024 نفر حداکثر ظرفیت هر سرور
 • 5 تعداد سرور های قابل ساخت
 • نامحدود ترافیک
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
 • مدیریت کامل
 • ارائه رنک کوئری به کاربران
 • آموزش کار با پنل نمایندگی
 • 99% آپتایم
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
نمایندگی تیم اسپیک پلن 2 (TS-Reseller-2)
 • 1024 نفر حداکثر ظرفیت هر سرور
 • 15 تعداد سرور های قابل ساخت
 • نامحدود ترافیک
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
 • مدیریت کامل
 • ارائه رنک کوئری به کاربران
 • آموزش کار با پنل نمایندگی
 • 99% آپتایم
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
نمایندگی تیم اسپیک پلن 3 (TS-Reseller-3)
 • 1024 نفر حداکثر ظرفیت هر سرور
 • 40 تعداد سرور های قابل ساخت
 • نامحدود ترافیک
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
 • مدیریت کامل
 • ارائه رنک کوئری به کاربران
 • آموزش کار با پنل نمایندگی
 • 99% آپتایم
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
نمایندگی تیم اسپیک پلن 4 (TS-Reseller-4)
 • 1024 نفر حداکثر ظرفیت هر سرور
 • 65 تعداد سرور های قابل ساخت
 • نامحدود ترافیک
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
 • مدیریت کامل
 • ارائه رنک کوئری به کاربران
 • آموزش کار با پنل نمایندگی
 • 99% آپتایم
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
نمایندگی تیم اسپیک پلن 5 (TS-Reseller-5)
 • 1024 نفر حداکثر ظرفیت هر سرور
 • 95 تعداد سرور های قابل ساخت
 • نامحدود ترافیک
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
 • مدیریت کامل
 • ارائه رنک کوئری به کاربران
 • آموزش کار با پنل نمایندگی
 • 99% آپتایم
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
نمایندگی تیم اسپیک پلن 6 (TS-Reseller-6)
 • 1024 نفر حداکثر ظرفیت هر سرور
 • 130 تعداد سرور های قابل ساخت
 • نامحدود ترافیک
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
 • مدیریت کامل
 • ارائه رنک کوئری به کاربران
 • آموزش کار با پنل نمایندگی
 • 99% آپتایم
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر